Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ CENTRUM ROZWOJU I EDUKACJI LUSTRO SP. Z O.O.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej “Regulamin“) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej akuku.edu.pl (zwanej dalej: „Stroną Internetową”), przez Centrum Rozwoju i Edukacji LUSTRO Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, przy ul. Stanisława Moniuszki 28, 21-500 Biała Podlaska, KRS. 0001040236. NIP. 5372674743. REGON. 525502264 (zwana dalej „Usługodawcą” lub „CRiE LUSTRO”).

1. Podstawowe zasady korzystania ze Strony internetowej 

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu skorzystania z usług Strony Internetowej konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  – posiadania dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet, 
  – posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail), 
  – posiadania numeru telefonu komórkowego
  – korzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies”.

3. Użytkownik, korzystając ze Strony Internetowej nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w jej treść, strukturę, formę, grafikę ani mechanizm działania.

4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej i usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy oraz dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

6. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) prezentowane na Stronie Internetowej nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy. Zgoda taka winna być wyrażona na piśmie.

7. Usługodawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – „Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Lykkeland”.

8. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Strony Internetowej, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Strony Internetowej.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

10. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. 11. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

2. Rodzaj i zakres świadczonych usług, zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych

 1. Za pośrednictwem Strony internetowej Usługodawca świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkowników usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające na:
  bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Usługodawcą celem zasygnalizowania zapotrzebowania na zgłoszenie dziecka do placówki przedszkolnej Usługodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w postaci Formularza Zgłoszeniowego (dalej jako: „Formularz Zgłoszeniowy”),
 2. Kopiowanie treści udostępnianych przez Usługodawcę na Stronie internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione.

3. Formularz zgłoszeniowy

 1. Umowa o świadczenie usługi Formularz Zgłoszeniowy jest nieodpłatna, zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało złożone za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego.
 2. Formularz Zgłoszeniowy jest udostępniony Użytkownikom Strony internetowej w zakładce “Rekrutacja”.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Zgłoszeniowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Wyślij formularz”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza Zgłoszeniowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Rekrutacja”, które obejmuje:
  podanie danych osobowych: imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, imię i nazwisko opiekuna, adres elektroniczny (e-mail), numer telefonu, wybór opcji zapisu – na rok szkolny i/lub na dyżur wakacyjny.
 4. zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CRiE LUSTRO Sp. z o.o.”,
 5. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 3 powyżej, jest równoważne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Usługodawcę usługi Formularz Zgłoszeniowy.
 6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Zgłoszeniowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.
 7. Rezygnacja z usługi Formularz Zgłoszeniowy, o której mowa w ust. 6 powyżej, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Zgłoszeniowy do Usługodawcy na adres elektroniczny (e-mail) rekrutacja@akuku.edu.pl z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w Formularzu Zgłoszeniowym.

4. Dane osobowe Użytkownika

 1. Usługodawca oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Usługodawcy określa Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies przez CRiE LUSTRO Sp. z o.o., znajdująca się pod adresem: <<<<<<< link>>>>>>>>> 

5. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Strony Internetowej.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy kontakt@akuku.edu.pl
 3. Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.

6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na Stronie Internetowej w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulamie w szczególności z przyczyn obejmujących:
  – zmiany w zakresie sposobów świadczenia usług;
  – zmiany marki, adresu strony internetowej lub adresu poczty elektronicznej właściwego do rozstrzygania reklamacji;
  – gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  – gdy konieczność wprowadzenia zmiany spowodowana będzie prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem Sądu;
  – zmian technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej, w tym wprowadzania nowych funkcjonalności.

3. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian Regulaminu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Serwisu pod adresem akuku.edu.pl informacji o zmianie Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu wejdą w życie w odniesieniu do danego Użytkownika nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu opublikowania Regulaminu na Stronie internetowej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie się przez Użytkownika do postanowień Regulaminu.

6. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ CRiE LUSTRO Sp. z o.o.

Realizując obowiązek wynikający z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez CRiE LUSTRO Sp. z o.o. środków zabezpieczających infrastrukturę Strony Internetowej przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. 

Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie (malware); 
 • różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
 • programy szpiegujące (ang. spyware); 
 • programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;
 • spam;
 • niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu   odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję(ang. Phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploiti rootkit. 
Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój tablet, telefon i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. 

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 • włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 • aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 • szyfrowanie transmisji danych,
 • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom), 
 • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła